PRAVIDLA

Pořadatel: Klub koloběhu pro Zlínský kraj, z.s. 

Datum: 02.05.2020

Místo konání: v.n. Luhačovice, okres Zlín

OBECNÁ USTANOVENÍ

Závodník svou registrací nebo podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

 1. Bere na vědomí, že se závod běží nebo jede na koloběžce za plného silničního provozu a bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č. 294/2015 Sb.
 2. Závodu se zúčastní na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost.
 3. Do závodu v koloběhu se mohou přihlašovat dospělí i děti na distance a věkové kategorie, které jsou pro ně vypsány. Osoby mladší 18 let jsou povinny při registraci předložit souhlas rodičů. Rozhodující je věk závodníka v den závodu.
 4. Do závodu v běhu na 10 km a dvojboje (10 km běh a 10 km koloběh) se smí přihlásit pouze osoby starší 15 let. Osoby mladší 18 let jsou povinny při registraci předložit souhlas rodičů. Rozhodující je věk závodníka v den závodu.
 5. Závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně připevněné startovní číslo na hrudi nebo na řidítkách a stanoveným způsobem připevněn čip na noze nebo na místě určeném pořadatelem (nesplnění některé podmínky - diskvalifikace)
 6. Závodník musí ke zdolání trasy v běhu nebo koloběhu využít jen vlastní fyzické a psychické síly, nesmí užít žádné cizí pomoci nebo nepovolené dopravní prostředky jako např. kolo, kolečkové brusle apod.
 7. Pro koloběh je povolena ke zdolání trasy koloběžka homologovaná pro provoz na pozemních komunikacích. Výjimku tvoří pouze závodní speciály, které ovšem splňují předpisy IKSA (Mezinárodní koloběžková a ledoběžková asociace).
 8. Účastníku závodu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.
 9. Bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
 10. Klasifikováni budou závodníci, kteří dokončí celou trať.
 11. Závodník souhlasí s tím, aby pořadatel zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna ani sdělována nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu §11 zákona č. 101/2000 Sb.
 12. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody.
 13. Výsledkové listiny budou neprodleně vyvěšovány v prostoru cíle.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace z důvodů zabezpečení bezpečnosti všech závodníků (náhlá změna počasí, útok šelmy apod.).

Doporučení pořadatele účastníkům závodu: před závodem uzavřít pojistku a absolvovat lékařské vyšetření.

REGISTRACE

 1. Online registrace probíhá na portále www.tourdespa-luhacovice.cz v sekci registrace: https://tourdespa-luhacovice.cz/registrace/
 2. Registrace do závodu na místě pouze v den závodu 02.05. 2020 viz harmonogram závodu.
 3. Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi (jméno, příjmení závodníka, pohlaví, rok narození, email, telefonní kontakt).
 4. Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účtu spolku Klub koloběhu pro Zlínský kraj, z.s. Startovné (registrační poplatek) posílá závodník a uvede variabilní symbol uvedený v potvrzujícím emailu. Číslo účtu pro uhrazení startovného: 2301611787/2010
 5. Lhůta pro zaplacení startovného jsou 3 pracovní dny.
 6. Online registrace vč. následných plateb bude uzavřena dne 26.04.2020 ve 23:59 hod.
 7. Startovné je po jeho zaplacení konečné a je nevratné.
 8. Změny v registraci a převod na jinou osobu budou akceptovány do 27.04.2020 do 12:00 hod. přes email: tourdespa.kolobezky@gmail.com.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo uzavřít z kapacitních důvodů registraci předčasně bez předchozího oznámení.

POHYB PO TRATI OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Závodníci se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu.
 2. Závodníci se pohybují při pravém okraji cyklostezky.
 3. Pohyb po trati je proti smyslu hodinových ručiček.
 4. Start závodů bude v prostoru u hráze.
 5. Po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán.
 6. Je zakázáno si jakkoliv zkracovat závodní trať.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení.
 8. Mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno podle pořadí v cíli, tj. podle oficiálního času (od výstřelu).

POHYB PO TRATI PŘI KOLOBĚHU OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Je zakázáno předjíždění ve vyznačeném prostoru:

               A) na mostku a 100 m před ním

               B) 100 m před hrází

               C) na hrázi 100 m před jejím koncem

Porušení vede k diskvalifikaci.

NÁJEZD DO CÍLE Z HRÁZE BOD C JE ANALOGIÍ PRŮJEZDNÍHO BODU B!

2.      Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pohybu po trati tak, aby byla dostatečně zabezpečena bezpečnost závodníků.

3.      Po celou dobu závodu musí mít závodník na hlavě řádně připevněnou cyklistickou přilbu, schváleného typu.

DVOJBOJ

 1. Závodu v dvojboji se může zúčastnit osoba starší 15 let. Osoby mladší 18 let musí přinést k prezentaci v den závodu písemný souhlas zákonného zástupce.
 2. Závod dvojboje se skládá z běžecké a koloběžecké části. Jedná se o dva samostatné závody. Závodník, který se účastní dvojboje musí absolvovat obě části.
 3. Pro dvojboj jsou vypsány distance 10 km běh a 10 km koloběh.
 4. Závodník účastnící se dvojboje startuje společně se závodníky, kteří startují v samostatných závodech, tedy běhu na 10 km a následně koloběhu na 10 km.
 5. Výsledné časy závodníka se sčítají. V cíli rozhoduje nejkratší možný čas. Veškerá zde neuvedená pravidla pro závod v dvojboji se řídí pravidly zde uvedenými obecnými pravidly závodu, příp. pak Českého svazu koloběhu nebo Českého atletického svazu.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 1. Pro závod jednotlivců je startovní číslo a čip nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci.
 2. Závod se uskuteční za jakéhokoli počasí, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 3. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 4. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení.
 6. Startovní balíčky, které si závodníci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 7. Podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné.
 8. V případě ztráty čipu závodníkem uhradí závodník vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč.
 9. Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 10. Každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní dobrovolně.
 11. Účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu.
 12. Protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli.
 13. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 14. Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.tourdespa-luhacovice.cz.
 15. Veškerá zde neuvedená pravidla pro závod v koloběhu se řídí pravidly Českého svazu koloběhu.
 16. Veškerá zde neuvedená pravidla pro závod v běhu se řídí pravidly Českého atletického svazu.
 17. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZÁVODU TOUR DE SPA LUHAČOVICE

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Každý účastník - závodník prohlašuje, že je informován, že pořadatel závodu je povinen na základě § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu zpracovávat jeho údaje (jméno a příjmení, datum narození, místo pobytu) za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi.

Závodník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval pořadatel jeho: sportovní výsledky, fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem prezentace na webu a marketingu. Dále souhlasí, aby pořadatel zpracoval jeho telefonní číslo, email, datum narození za účelem vedení evidence. Souhlasí, aby tyto údaje byly zpracovány a uchovávány po celou dobu trvání účelu.